ANLÄGGNINGAR - INSTALLATIONER

Ventilationsanläggningar - Installationer

Servent utför konstruktioner och installationer av nya anläggningar samt för lokalanpassningar vid om- och tillbyggnader så att ventilationsbehovet tillgodoses.

Dessa nyinstallationer eller ändringar utförs av vår plåtavdelning.

Utbyte av fläktar och aggregat med tanke på driftskostnader och energieffektivitet är mycket efterfrågad av vår kundkrets.

Styr- och regleranläggningar - Installationer

Servent utför konstruktioner och installationer av nya anläggningar med hänsyn tagen till energibesparing och funktionssäkerhet.

Dessa nyinstallationer utförs av våra styr- och reglertekniker.